PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

"SOUTĚŽ O BALÍČKY LINTEO BABY – DROGERIE DM 2023"

 1. POŘADATEL:

Melitrade a.s., se sídlem Praha 3, Domažlická 1232/3, PSČ 130 00, IČ: 27750141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15028 (dále jen „zadavatel“ nebo “správce” – pro oblast ochrany osobních údajů)

 1. NÁZEV SOUTĚŽE:

„SOUTĚŽ O BALÍČKY LINTEO BABY – DROGERIE DM 2023“ (dále jen „soutěž“).

 1. DOBA TRVÁNÍ:

Soutěž trvá od 31.08.2023 00.00.00 hod. do 17.09.2023 18.00.00 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas“).

 1. MÍSTO KONÁNÍ:

Soutěž probíhá ve všech prodejnách a online e-shopu (www.dm.cz) DROGERIE DM na území České republiky (dále jen “místo konání”).

 1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den své registrace do soutěže, s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo “subjekt” – pro oblast ochrany osobních údajů). Osoby mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (ve smyslu § 32 občanského zákoníku), a to jak s účastí v soutěži, tak s jejími podmínkami, včetně souhlasů dle čl. 13 a 14 těchto pravidel. Souhlas zákonného zástupce se musí v případě výhry doložit písemně na poskytnutém formuláři. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké (ve smyslu ust. § 22 odst. 1 občanského zákoníku) k těmto osobám.

Mezi společnosti podílející se na přípravě a organizaci soutěže patří společnosti:    

Melitrade a.s. Pokud se i přes výše uvedené zúčastní soutěže a vyhraje vyloučená osoba, cena jí nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získá další vylosovaný výherce.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI:

1.    VSTUP DO SOUTĚŽE POMOCÍ E-MAILU:
Spotřebitel se může zapojit do soutěže tak, že v době trvání soutěže zakoupí jakékoliv produkty LINTEO BABY v některých prodejnách DROGERIE DM na území ČR nebo na e-shopu (www.dm.cz). Při nákupu obdrží doklad o koupi a odešle vyfocenou či naskenovanou účtenku na e-mailovou adresu soutez@melitrade.cz.

 

2.    Každý soutěžící se může účastnit soutěže neomezeně, avšak vždy s jiným dokladem o koupi. V případě zjištění, že se soutěžící zúčastnil vícekrát pod stejným dokladem o koupi, bude automaticky ze soutěže vyřazen.

3.    Odesláním soutěžního e-mailu dává soutěžící svůj souhlas s úplnými pravidly soutěže, které jsou dostupné na webu linteo.cz.

4. Soutěžící si musí pečlivě uschovat všechny doklady o koupi od nákupů soutěžních produktů pro případné doložení originálu. Doklady o koupi musí odpovídat údajům zaslaným v soutěžním e-mailu a zároveň na dokladu musí nacházet minimálně jeden produkt od LINTEO BABY.

 1. VÝHRY:

Do soutěže byly věnovány následující výhry:

3x výhra:

 • 1x karton dětských plenek Linteo Baby (velikost plenek si zvolí sám výherce
 • 4x balení vlhčených ubrousků Linteo Baby s aloe vera 80ks
 • 1x mycí mléko & šampon Linteo Baby 425ml
 • 1x jemná pěna do koupele Linteo Baby 425ml
 • 1x bezoplachový čisticí olej Linteo Baby 100ml
 • 1x dětský olej měsíčkový Linteo Baby 100ml

Přesné složení balíčku je prezentované na webu linteo.cz.

 1. URČENÍ VÝHERCŮ:

1.    VÝHERCI – se stanou soutěžící, jehož platný soutěžní vstup bude vylosován ze všech platných vstupů přihlášených do celé soutěže. Vylosováni budou celkem 3 výherci – 3x balíček Linteo Baby.

Losování výher proběhne nejpozději 25.09.2023. Do losování budou zařazeny všechny správně zaslané e-mailové zprávy/formuláře. Losování proběhne bez účasti veřejnosti i notáře.

2.    Pro potřeby soutěže se za unikátního soutěžícího považuje platný email, popřípadě telefonní číslo, bude-li uvedeno. 

3.    Jeden soutěžící může vyhrát maximálně jednou.

 1. E-MAILOVÁ INFOLINKA K SOUTĚŽI:

Dotazy týkající se soutěže je možné zasílat na e-mail: soutez@melitrade.cz.

 1.  OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

1.    Oznámení o výhře bude výherci odeslané formou emailu uvedeného na formuláři, popřípadě SMS na tel. číslo uvedené na formuláře.  a to nejdříve v den, vylosujeme výherce a nejpozději 25.09.2023

2.    Výherce musí následně zaslat na e-mail soutez@melitrade.cz potvrzení o tom, že soutěž převezme v předmětu uvézt: SOUTĚŽ DROGERIE DM 2023

3.    V případě, že výherce mail či SMS nepotvrdí zpět, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě bude s výhrou naloženo podle rozhodnutí pořadatele soutěže.

4.    V případě, že kontrola uvedených údajů na formuláři ukáže nesrovnalost, nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící o této skutečnosti bude informován.

5.    Výhra bude pořadatelem odeslána nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže – nejpozději do 17.10.2023.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Osobní údaje zadané soutěžícím při registraci do soutěže zpracovává pořadatel výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je souhlas subjektů údajů, plnění zákonných povinností a rovněž i ochrana oprávněných zájmů pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.

 

Dále může pořadatel tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj. nabízení produktů a služeb pořadatele, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu tří let – účelem zpracování je informování soutěžících o produktech a službách pořadatele a spotřebitelských akcích pořadatele. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů pořadatele soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.

2.    Pořadatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, je oprávněn osobní údaje soutěžících zpracovávat pořadatel, technický partner a další osoby, které se s pořadatelem na pořádání soutěže podílí.

3.    U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

4.    Soutěžící má právo provozovatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

5.    Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

6.    Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět.

7.    Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již zadavatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků.

8.    Při omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

9.    Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

10.    Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a provozovatel je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.

11.    Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u pořadatele (prostřednictvím e-mailu soutez@melitrade.cz) a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

 1. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

1.    Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Zadavatel ani pořadatel nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

2.    Výhra není právně vymahatelná. Daň z výher uhradí pořadatel.

3.    Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak.

4.    Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, pořadatel neodpovídá.

5.    O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.

6.    Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

7.    Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

8.    Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.linteo.cz jakož i v sídle pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

9.    Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

 

V Praze dne 30.08.2023

Melitrade a.s.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti