PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE:
"SOUTĚŽ O ROČNÍ ZÁSOBU PLENEK LINTEO BABY"


1.    POŘADATEL:
2.    Melitrade a.s., se sídlem Praha 3, Domažlická 1232/3, PSČ 130 00, IČ: 27750141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15028 (dále jen „zadavatel“ nebo “správce” – pro oblast ochrany osobních údajů)

3.    NÁZEV SOUTĚŽE: SOUTĚŽ O ROČNÍ ZÁSOBU PLENEK LINTEO BABY (dále jen „soutěž“).

4.    DOBA TRVÁNÍ:
Soutěž trvá od 3.11.2021 00.00.00 hod. do 16.11.2021 23.59.59 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas“). 

5.    MÍSTO KONÁNÍ:
Soutěž probíhá ve všech prodejnách ALBERT na území České republiky (dále jen “místo konání”).

6.    PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den své registrace do soutěže, s doručovací adresou v České republice (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo “subjekt” – pro oblast ochrany osobních údajů). Osoby mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (ve smyslu § 32 občanského zákoníku), a to jak s účastí v soutěži, tak s jejími podmínkami, včetně souhlasů dle čl. 13 a 14 těchto pravidel. Souhlas zákonného zástupce se musí v případě výhry doložit písemně na poskytnutém formuláři. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké (ve smyslu ust. § 22 odst. 1 občanského zákoníku) k těmto osobám. 

Mezi společnosti podílející se na přípravě a organizaci soutěže patří společnosti:     
Melitrade a.s., a Albert Česká republika v.o.s. Pokud se i přes výše uvedené zúčastní soutěže a vyhraje vyloučená osoba, cena jí nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získá další vylosovaný výherce.

7.    ÚČAST V SOUTĚŽI:

1.    VSTUP DO SOUTĚŽE POMOCÍ SMS ZPRÁVY
Spotřebitel se může zapojit do soutěže tak, že v době trvání soutěže zakoupí jakékoliv produkty LINTEO BABY v minimální hodnotě 99 Kč v některé z prodejen ALBERT  na území ČR. Při nákupu obdrží doklad o koupi a odešle SMS zprávu v předepsaném tvaru na tel. číslo 731 636 101

Soutěžní SMS zpráva musí být odeslána ve tvaru:
LINTEOmezeraDATUMNAKUPUmezeraCASNAKUPUmezeraHODNOTANAKUPU

Příklad SMS zprávy: 
Pokud je nákup ze dne 26.08.2021, čas nákupu je 12:05:59 a hodnota celého nákupu je 1 234,00 Kč.

LINTEO 26082021 120559 1234,00 

2.    Za jednu účtenku se soutěžními produkty v minimální hodnotě 99 Kč může soutěžící učinit 1 soutěžní vstup. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, ale vždy s novým pokladním dokladem (účtenkou) prokazujícím nákup soutěžních produktů v minimální hodnotě 99 Kč. 

3.    Soutěžní SMS zpráva musí být odeslána z čísla mobilního telefonu českého operátora (O2, T-Mobile, Vodafone, Nordic Telecom a virtuální operátoři v jejich sítích) na území České republiky a doručena v soutěžním čase. Rozhodující pro zařazení do soutěže je čas doručení SMS zprávy.

Soutěžní SMS zpráva je zpoplatněna jako běžná SMS zpráva dle tarifu mobilního operátora soutěžícího.

4.    Soutěžním produktem jsou jakékoliv výrobky z nabídky produktů Linteo Babyminimální hodnotě 99 Kč.

5.    Soutěžící si musí pečlivě uschovat všechny účtenky od nákupů soutěžních produktů pro případné doložení nákupů. Účtenky musí odpovídat údajům zaslaným v soutěžních SMS a na účtenkách se musí nacházet soutěžní produkty v minimální hodnotě 99 Kč.

6.    Zasláním soutěžní SMS zprávy dává soutěžící svůj souhlas s úplnými pravidly soutěže, které jsou dostupné na 

9.    VÝHRY:
Do soutěže byly věnovány následující výhry:

- 1x výhra - zásoba plen Linteo Baby na 12 měsíců
- 2x výhra - zásoba plen Linteo Baby na 6 měsíců

- 50x výhra - balíček kosmetiky a dečka Linteo Baby

10.    URČENÍ VÝHERCŮ:

1.    VÝHERCEM HLAVNÍ VÝHRY - ZÁSOBA PLEN LINTEO BABY - se stane soutěžící, jehož platný soutěžní vstup bude vylosován ze všech platných vstupů přihlášených do celé soutěže. Vylosován bude jeden výherce zásoby plen Linteo Baby na 12 měsíců a dva výherci zásoby plen Linteo Baby na 6 měsíců. Celkem jsou v soutěži 3 zásoby plen Linteo Baby.

VÝHERCEM BALÍČKU KOSMETIKY a DEČKY LINTEO BABY -  se stane soutěžící, jehož platný soutěžní vstup bude vylosován ze všech platných vstupů přihlášených do celé soutěže. Celkem je v soutěži 50 balíčků.

Losování výher proběhne nejpozději 30.11.2021. Do losování budou zařazeny všechny platné soutěžní vstupy zaslané do celé soutěže. Losování proběhne bez účasti veřejnosti za účasti notáře. 

2.    Pro potřeby soutěže se za unikátního soutěžícího považuje mobilní telefonní číslo (MSISDN). 

3.    Pro potřeby soutěže se za unikátní soutěžní vstup považuje DATUMNAKUPU, CASNAKUPU a HODNOTANAKUPU zaslané v soutěžní SMS zprávě.

4.    Jeden soutěžící (MSISDN) může za celou dobu trvání soutěže vyhrát každý typ výhry maximálně jednou.
 
11.    E-MAILOVÁ INFOLINKA K SOUTĚŽI: 
Dotazy týkající se soutěže je možné zasílat na e-mail: soutez@melitrade.cz.

12.    OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: 

1.    Pro oznámení o umístění na výherní pozici formou SMS zprávy bude použito telefonní číslo, se kterým se soutěžící zapojil do soutěže pomocí SMS zprávy. Oznámení o výhře bude výherci odeslané formou SMS (dále jen "výherní SMS"), a to nejdříve v den, kdy systém vylosuje výherce a nejpozději 30.11..2021. 

2.    Výherci výher musí následně zaslat na e-mail soutez@melitrade.cz pokladní doklad identifikovaný ve výherní SMS a poskytnout své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, e-mail a telefonní číslo) dále jako "registrace výherců".

3.    V případě, že výherce nedoloží jakýkoliv z požadovaných pokladních dokladů, kterými se zaregistroval do soutěže, ztrácí na výhru nárok. V takovém případě bude s výhrou naloženo podle rozhodnutí pořadatele soutěže.

4.    Fotografie (scan) dokladu o koupi musí být ve formátu: jpg, png nebo pdf. Na fotografii (scanu) dokladu musí být jasně vidět: název prodejny, číslo pokladny, číslo účtenky, datum a čas nákupu, soutěžní produkt, cena soutěžního produktu. Fotografie (scan) musí být čitelná. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie (scany) dokladů, které nebudou splňovat uvedené podmínky. 

5.    V případě, že kontrola výherních soutěžních vstupů a k ním zaslaných účtenek zjistí nesrovnalost, nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící o této skutečnosti bude informován.

6.    Výhra bude pořadatelem odeslána nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže.

13.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.    Osobní údaje zadané soutěžícím při registraci do soutěže v soutěžní SMS zprávě a/nebo sdělené pracovníkovi infolinky, zpracovává pořadatel výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je souhlas subjektů údajů, plnění zákonných povinností a rovněž i ochrana oprávněných zájmů pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.

Dále může pořadatel tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj. nabízení produktů a služeb pořadatele, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu tří let – účelem zpracování je informování soutěžících o produktech a službách pořadatele a spotřebitelských akcích pořadatele. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů pořadatele soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.

V případě získání hlavní výhry účastník uděluje též pořadateli v souladu s § 84 občanského zákoníku souhlas se zachycením své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (dále jen „snímek“) pořízených pořadatelem v souvislosti s předáváním výhry, jakož i souhlas s rozšiřováním snímku pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým zadavatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je souhlas subjektů údajů.

2.    Pořadatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, je oprávněn osobní údaje soutěžících zpracovávat pořadatel, technický partner a další osoby, které se s pořadatelem na pořádání soutěže podílí.

3.    U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

4.    Soutěžící má právo provozovatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

5.    Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

6.    Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět.

7.    Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již zadavatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků.

8.    Při omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

9.    Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

10.    Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a provozovatel je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.

11.    Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u pořadatele (prostřednictvím e-mailu soutez@melitrade.cz) a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

14.    DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1.    Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Zadavatel ani pořadatel nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

2.    Výhra není právně vymahatelná. Daň z výher uhradí pořadatel.

3.    Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak.

4.    Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, pořadatel neodpovídá.

5.    O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže. 

6.    Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

7.    Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má  právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

8.    Společnost Albert Česká republika neodpovídá za průběh soutěže, není vůči soutěžícím nijak zavázána, neodpovídá za plnění druhých stran a nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

9.    Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.linteo.cz jakož i v sídle pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

10.    Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

V Praze dne 22.10.2021
 Melitrade a.s.


 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti